Jak principy naplňuje VS Rychleby s.r.o.

VS Rychleby s.r.o. najdete mezi dalšími sociálními podniky na adrese www.ceske-socialni-podnikani.cz.

MPSV ČR definovalo znaky sociálního podniku, které by měly být pro firmy, hlásící se k sociálnímu podnikání, povinné. Míří do pěti oblastí – sociálně prospěšný cíl, sociální, ekonomický, environmentální a místní prospěch.

Sociálně prospěšný cíl

Ve Sbírce listin na www.justice.cz, v zakládacích dokumentech ze 13. ledna2015, pod článkem 13 „Principy sociálního podnikání“, je společensky prospěšný cíl vyjádřen (zaměstnáváním osoby ze skupin obtížně zaměstnatelných spoluobčanů jako jsou Romové ze sociálně vyloučených lokalit, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby se zdravotním postižením apod.).

Sociální prospěch

Sociální podnikání (VS Rychleby s.r.o.) Sociální podnikání (VS Rychleby s.r.o.)

 1. podíl osob ze znevýhodněných skupin (OZS) tvoří více než 30 % zaměstnanců, (od svého založení v roce 2010 VS Rychleby s.r.o. plní tento cíl více jak 12 let na více jak 50 %.

  Provádíme integrační podporu osob ze znevýhodněných skupin, dlouhodobě a opakovaně nezaměstnaných osob nebo zaměstnávání a sociální integrační začleňování osob dlouhodobě a opakovaně nezaměstnaných ze sociálně vyloučených lokalit.

  Převážnou většinu zaměstnanců tvoří osoby se sociálně vyloučených lokalit Žulovska, především svobodné matky malých dětí, které byly dlouhodobě nezaměstnané a náš podnik jam nabídl často jejich první pracovní příležitost v životě.

  Podpora zohledňující specifické potřeby cílové skupiny je zahrnuta v náplni práce vedoucí provozovny, která je zároveň pracovním asistentem, koučem a mentorem pro zaměstnance. Řeší tak se zaměstnanci otázky předlužení domácností, exekuce, problémy s dětmi, problémy s bydlením, až po problémy domácího násilí a konfliktů v rodině. Možnost komunikace a řešení mimopracovních problémů mohou zaměstnanci využívat denně.

 2. účast zaměstnanců a členů na směřování podniku

  Naši zaměstnanci jsou pravidelně a systematicky informováni o chodu podniku, výsledcích hospodaření a naplňování společensky prospěšných cílů; zaměstnanci jsou podle možností zapojení do rozhodování o směrování podniku.

  V průběhu roku se nejméně jedenkrát měsíčně všichni scházíme. Příležitostí je většinou sezónní změna výroby, svátky jako jsou Velikonoce, Vánoce nebo jenom plánování významnějších zakázek, pokud se objeví.

  Vždy vyhodnotíme uplynulé období, zhodnotíme hospodaření, informujeme o předpokládaných zakázkách a plánu na další měsíc dva. Vždy jsou vítány návrhy zaměstnanců jak možnostem plnění zakázek, tak možnostem sezónních a dalších změn a doplnění nabídky.

  Součástí je i diskuse o problémech, které zaměstnanci řeší a pokud chtějí mohou diskutovat s ostatnímu zkušenosti i z této oblasti, i když se navzájem znají, tak že zpravidla vedle pracovních záležitosti se plánuje i dovolená, volno, jednání u soudu, v poradnách atd, kam chtějí být zaměstnanci uvolněni.

  Projednáváme také odchody a příchody nových pracovníků. Pokud jsou stanoveny úkoly, je vytvořen zápis. Pokud je jednání před svátky, nebo je spojené s oslavou některého zaměstnance organizujeme malé občerstvení.

 3. vzdělávání dle individuálních možností.

  Při nástupu projdou všichni zaměstnanci školení BOZP a PO, pro všechny současné zaměstnance se nám podařilo zajistit školení zaměřené na téma hygieny a bezpečnosti potravin, jelikož to souvisí s jejich náplní práce. V minulých letech jsme zorganizovali kurzy zaměřené na školení v oblasti základy práva, sociální kompetence a finanční gramotnost. Další praktické vzdělávání je zaměřené na odbornosti potřebné pro zvyšování kvalifikace, což řeší především vedoucí provozovny, která působí jako mentorky a koučky při praktické výrobě v provozovně.

Ekonomický prospěch

 1. případný zisk je používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku nebo pro naplnění jeho společensky prospěšných cílů více než 51 % případného zisku je plánováno reinvestováno do rozvoje sociálního podniku.
 2. nezávislost manažerského řízení na externím vlastníkovi je naplněna automaticky (externí vlastník nemá ani podobnou výrobní náplň ani nezasahuje do manažerském rozhodování a řízení podniku).
 3. tržby z prodeje výrobků nebo služeb tvoří alespoň 30 % z celkových výnosů podniku (v naší praxi v posledních letech vždy přesahovali 50 % z prodeje výrobků).

Environmentální prospěch

Zohledňování environmentálních aspektů výroby i spotřeby je od počátku principem našeho podnikání. V posledních letech provozujeme i aktivity prospívajících životnímu prostředí.

Podnik má formulované zásady environmentálně šetrného podnikání, výroby, spotřeby a provozu podnikatelské činnosti a zároveň tyto zásady naplňuje v praxi.

K úklidu často využíváme přírodní produkty – sůl, ocet – který si sami vyrábíme. Odpad třídíme, ale vlastní výroba produkuje minimum odpadu, bylinné zbytky jsou kompostovány v obecní kompostárně a ovocné zbytky, jako odpad při moštování jablek využívají místní myslivecká sdružení při dokrmování zvěře na podzim nebo v zimně. Naše suroviny jako byliny sami sbíráme, nebo nakupujeme od místních zahrádkářů a pěstitelů, či z rodinných farem, tak že jsou dopravovány do provozovny bez obalů. Pro naše výrobky nepoužíváme igelitové obaly, plníme především do skla.

VS Rychleby s.r.o. od roku 2022 provozují FVE o výkonu 19,8 kWp, která v podstatné části zajišťuje dodávku el. Energie pro vlastní provoz.

Fotovoltaická elektrárna VS Rychleby

Místní prospěch

 1. podnik se ve své činnosti orientuje na lokální potřeby

  • Naše společnost má certifikaci na tři řady výrobků, které nesou označení Regionální produkt Jeseníky. To samo o sobě dokládá, že naprostá většina surovin musí pocházet z regionu, kde podnikáme. Logicky pak Většina odběratelů našich výrobků, bylinné čaje, bylinné sirupy, mošty a octy je ze stejného regionu – kraje (doložit to lze certifikáty a smlouvami na dodávky regionálních produktů).
  • Do života regionu se začleňujeme účastí na pořádaných jarmarcích, poutích, kulturních akcích, vánočních a jiných trzích kde prezentujeme sociální podnik formou stánku, prodejem a ochutnávkou našich produktů. (o akcích informujeme také na Facebooku).
  • Místním občanům nabízíme naše produkty v podnikové prodejně a zajišťujme jim služby naší moštárny, kde si mohou nechat moštovat své ovoce.
 2. podnik přednostně využívá místních zdrojů

  • většina surovin pocházet z regionu, kde podnikáme, které sami sbíráme, v omezené míře pěstujeme, ale především vykupujeme od místních pěstitelů.
 3. Spolupráce sociálního podniku s místními aktéry

  • Jako podnik jsme členy sdružení na Jesenicku na Žulovsku a spolupracujeme s MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko a s MAS Horní Pomoraví o.p.s. a se „Sdružením měst a obcí Jesenicka, Mikroregion Žulovsko“. Dále spolupracujeme se sociálním podnikem NNO ZAHRADA 2000 v Jeseníku.
 4. zaměstnávání místních obyvatel

  • Všichni naši zaměstnanci jsou místní občané nebo z okolních vesnic.
  • Nákup od místních je pro nás jednou alternativou dodavatelů – Byliny sbíráme sami, nebo odkupujeme od obce Velká Kraš z obecní zahrady, ovoce pořizujeme od místních zahrádkářů nebo od místních rodinných farem. Kopřivu pro novou produktovou řadu nakupujeme např. od Burdovy farmy ve Vlčicích.


REGIONÁLNÍ ZNAČKA:


RYCHLÝ KONTAKT:


UŽITEČNÉ ODKAZY:


SPOLUPRACUJEME: